Publications

2020

 1. မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်‌ခြေ‌ဘေးအန္တရာယ်‌အောက်မှ လူငယ်များအား စီးပွား‌ရေးဆိုင်ရာ‌ပေါင်းစပ် ထည့်သွင်းနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို ‌လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း

  16 January 2020

  မြန်မာနိုင်ငံတွင်း က‌လေးလုပ်သားဆိုင်ရာအမျိုးသားလုပ်ငန်းစီမံချက် (NAP) အ‌ကောင်အထည်‌ဖော်‌ဆောင်ရွက်မှု ကိုပံ့ပိုးကူညီ သွားရန်ရည်ရွယ်ပြီး ILO ၏ က‌လေးလုပ်သားပ‌ပျောက်‌ရေးဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံအစီအစဉ် (MyPEC) က ဤ‌လေ့လာမှုကိုပြုလုပ်ရန် တာဝန်‌ပေးခဲ့သည်။ လူငယ်များအားစီးပွား‌ရေးဆိုင်ရာစွမ်းအားမြှင့်တင်ခြင်း (YEE) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း က‌လေးလုပ်သားပ‌ပျောက်‌ရေးဆီသို့ ဦးတည်‌သော အဓိကကျသည့်မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးအ‌နေနှင့် သင့်‌လျော်‌ကောင်းမွန်‌သောအလုပ်အကိုင် (decent work) သို ့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင် (self-employment) အတွင်းသို ့ဝင်‌ရောက်နိုင်မည့် အလားအလာများက က‌လေးလုပ်သားအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုမှ တဆင့်ဝင်‌ငွေပိုမိုရရှိ‌ရေးဟူ‌သော ‌ရေတိုရည်မှန်းချက်ထက် ပညာ‌ရေး‌ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ကို ပိုမိုဖြည့်ဆည်း ‌ဆောင်ရွက်လာ‌အောင် က‌လေးသူငယ်များနှင့်မိသားစုများကို လှုံ ့‌ဆော်အား‌ပေးနိုင်မည့် အ‌ခြေခံ ပင်မအ‌ကြောင်းအရာ တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် အရင်းအမြစ်များရှားပါးသည့်အပြင် ‌ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ကိုဖြည့်ဆည်း‌ဆောင်ရွက်မှု ဟူသည် ချက်ချင်းလက်ငင်းစွန့်လွှတ်‌ပေးဆပ်မှုများဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်သက်‌ရောက်နိုင်သည့်အ‌နေအထားတွင်ပင် လှုံ့‌ဆော်အား‌ပေးနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ပညာ‌ရေး၏အဆုံးတွင် စီးပွား‌ရေးဆိုင်ရာစွမ်းအားမြှင့်တင်မှု(YEE)/ သင့်‌လျော်‌ကောင်းမွန်‌သောအလုပ်အကိုင် ရရှိနိုင်မည့်အလားအလာများက ‌မှေးမှိန်‌နေသည်ဆိုလျှင် က‌လေးသူငယ်များ မှာ စာသင်‌ကျောင်းများမှ ‌စောလျင်စွာထွက်ခွာပြီး က‌လေးလုပ်သားထုအတွင်းသို ့ဝင်‌ရောက်သွားရနိုင်‌ခြေပိုများသည်။

 2. Assessment of vulnerable youth economic integration opportunities in Myanmar

  16 January 2020

  This study was commissioned by the ILO’s MyPEC project in Myanmar to support the implementation of the National Action Plan on Child Labour (the NAP) in Myanmar. Economic empowerment of youth is a key strategy towards elimination of child labour in Myanmar. First of all, the prospects of entering decent employment or self-employment is a core motivational factor for children and families to pursue the long-term goal of education over the short-term goal of increased income through child labour, especially where resources are scarce and pursuing the long-term goal may mean immediate term sacrifices. If the prospects of economic empowerment/decent work at the end of one’s education are slim, children are more likely to drop out of school early and enter into child labour.

2019

 1. Public attitudes towards migrant workers in Japan, Malaysia, Singapore and Thailand

  18 December 2019

  Public support for migrant workers remains limited in key destination countries in ASEAN, reveals a joint ILO/UN Women report warning against discriminatory attitudes and practices against migrant workers.

 2. Mobile women and mobile phones: Women migrant workers’ use of information and communication technologies in ASEAN

  12 December 2019

  The joint ILO-UN Women Safe and Fair Programme: Realizing women migrant workers’ rights and opportunities in the ASEAN region (part of the multi-year EU-UN Spotlight Initiative to Eliminate Violence Against Women and Girls) undertook a qualitative study involving potential and returned women migrant workers in four countries of origin in the ASEAN region – Cambodia, Indonesia, Myanmar, and the Philippines. The study covers intra-ASEAN labour migration, including women who intended to migrate to, or had just returned from, Malaysia, Singapore, or Thailand. The study provides insight into women migrant workers’ use of mobile phones, and how women migrant workers could access more accurate information throughout the migration process and increase their connections with peers.

 3. Employment and environmental sustainability in ASEAN

  09 December 2019

  The Employment and Environmental Sustainability Fact sheet for ASEAN is part of a series providing a baseline for key indicators of employment and environmental sustainability performance in 36 countries across Asia and the Pacific. These indicators include: (i) employment in environmental sectors; (ii) skill levels; (iii) vulnerability of jobs; (iv) jobs in renewable energy; and (v) scoring on the Environmental Performance Index.

 4. အိမ်အကူလုပ်သားများဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများကို ဆန်းစစ်လေ့လာသုံးသပ်ချက် (အိမ်အကူလုပ်သားဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် ၂၀၁ နှင့် မြန်မာနို်င်ငံပြဋ္ဌာန်းဥပဒေများအား နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း)

  05 December 2019

  ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ပုဂ္ဂလိကအိမ်ထောင်စုများအတွက် အိမ်အကူအလုပ်သမားများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အလုပ်ကို အလုပ်သမားဥပဒေများ၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမှုများတွင် ချန်လှပ်ထားလျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံများက အိမ်အကူအလုပ်သမားဥပဒေကို ချမှတ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်မှာ များမကြာသေးမီကပင် ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်အကူအလုပ်သမားများအတွက် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သည့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် (၁၈၉) အား ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ခြင်းက အိမ်အကူအလုပ်သမားများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသည့်အလုပ်ကို အသိအမှတ်ပြုရေး၊ တရားဝင်ဖြစ်စေရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကို လမ်းညွှန်ဦးဆောင်မှု ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

 5. အိမ်အကူလုပ်သားများဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများကို ဆန်းစစ်လေ့လာသုံးသပ်ချက် (အိမ်အကူလုပ်သားဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် ၁၈၉ နှင့် မြန်မာနို်င်ငံပြဋ္ဌာန်းဥပဒေများအား နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း)

  05 December 2019

  ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ပုဂ္ဂလိကအိမ်ထောင်စုများအတွက် အိမ်အကူအလုပ်သမားများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အလုပ်ကို အလုပ်သမားဥပဒေများ၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမှုများတွင် ချန်လှပ်ထားလျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံများက အိမ်အကူအလုပ်သမားဥပဒေကို ချမှတ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်မှာ များမကြာသေးမီကပင် ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်အကူအလုပ်သမားများအတွက် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သည့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် (၁၈၉) အား ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ခြင်းက အိမ်အကူအလုပ်သမားများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသည့်အလုပ်ကို အသိအမှတ်ပြုရေး၊ တရားဝင်ဖြစ်စေရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကို လမ်းညွှန်ဦးဆောင်မှု ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

 6. အိမ်အကူလုပ်သားများဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများကို ဆန်းစစ်လေ့လာသုံးသပ်ချက် အနှစ်ချုပ်

  05 December 2019

  အိမ်အကူအလုပ်အကိုင်သဘောသဘာဝသည် အခြားအလုပ်အကိုင်များနှင့်ကွာခြားပါသည်။ အများအားဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် တစ်နေရာ (သို့မဟုတ်) အလုပ်ရှင်တစ်ဦးအတွက် အလုပ်သမားတစ်ယောက်လုပ်ကိုင်ပေးရသည့် အခြေ အနေတွင်ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ဟုဆိုရာတွင်လည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ အိမ်တွင်ဖြစ်ပြီး အိမ်အကူ အလုပ်သမားအများစုသည် အလုပ်ရှင်အိမ်တွင် နေထိုင်လုပ်ကိုင်ပေးရသည့်အတွက် အလုပ်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အချိန် မကွဲပြားဘဲ ရှိနေတတ်ပါသည်။ အစဉ်အလာအားဖြင့် အိမ်တွင်း အလုပ်များကို ဇနီးသည် (သို့မဟုတ်) မိခင်ဖြစ်သူများက လုပ်ကိိုင်ပေးလေ့ရှိသည့်အတွက် အမျိုးသမီးများ၏ တာဝန်အဖြစ်သာ ရှုမြင်လေ့ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် အလုပ် အကိုင်တစ်ခုအဖြစ် အခကြေးငွေပေးလေ့ မရှိသလို တန်ဖိုးထားလေးစားမှုလည်း မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။

 7. The Legal Gap Analysis of Myanmar National Laws and International Standards for Domestic Workers

  05 December 2019

  The nature of domestic work differs from other work. There is often only one employee per employer or workplace. The workplace is a home not a business. Many domestic workers not only work but also live in their employers’ houses making it difficult to separate work and personal time. It is work that has traditionally been done by the wife or mother in a household and has been considered a woman’s duty and as such has not been respected as work and has not been remunerated. For these reasons, labour laws all over the world have, until recently, failed to recognize domestic workers as workers and have thus left domestic workers vulnerable to abuse and exploitation.

 8. အိမ်အကူအလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သတ်၍ ဥပဒေဆိုင်ရာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု

  05 December 2019

  အစဉ်အလာအားဖြင့် အိမ်တွင်းအလုပ်များ/အိမ်အလုပ်များကို အိမ်ရှင်မများ (သို့မဟုတ်) ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ဆွေးမျိုးသားချင်းများ၊ အများအားဖြင့် အမျိုး သမီးများက လုပ်ကိုင်ပေးရလေ့ရှိသည်။ ၎င်းကို စစ်မှန်သည့် အလုပ်အကိုင်တစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်လေ့မရှိသည့်အလျောက် အခကြေးငွေလည်းပေးလေ့မရှိပါ။ ထို့အတူ အလုပ်သမားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများလည်း ကင်းမဲ့နေပြီး အလုပ်အကိုင်တစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုတန်ဖိုးထားခြင်းလည်း မရှိပါ။ ယနေ့ အချိန်အခါတွင် အခြေအနေများ ပြောင်းလဲလာပါသည်။ မြို့ပြအခြေအနေတွင် ကြည့်မည်ဆိုပါက အိမ်ရှင်မ အများစုသည် ပြင်ပသို့ထွက်၍ လုပ်ကိုင် နေကြသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်တွင်းအလုပ်များကို ဖြည့်ဆည်းလုပ်ကိုင်ရန် အိမ်အကူအလုပ်သမားများကို လိုအပ်လာပါသည်။ အိမ်သန့်ရှင်း၊ အချက် အပြုတ်၊ ကလေးထိန်း၊ စျေးဝယ််၊ အဝတ်လျှော်၊ မီးပူတိုက် စသည့် အိမ်အလုပ်များအတွက် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အလုပ်ခန့်ထားသည်ဆိုပါက မေးစရာ မေးခွန်းရှိလာပါသည်။ ထိုအလုပ်များသည် အလုပ်အကိုင် မဟုတ်ပေဘူးလား။ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား ဆက်ဆံရေး မရှိတော့ဘူးလား။ သို့ဆိုပါက အခြားအလုပ်သမားများနည်းတူ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ အခြေအနေသတ်မှတ်ချက်များကို ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများ ရှိမနေသင့်ဘူးလား။

 9. Legal Protection of Domestic Work in Myanmar

  05 December 2019

  Traditionally, domestic work has been done by housewives or poor relatives, usually women. It has not been considered real work and has consequently not been paid as such. It has not been afforded labour protections, and not been valued as work. Today, the situation is changing. In urban settings, more wives are working outside of the household requiring them to look beyond their own families to find domestic workers. If women are being employed to keep the house clean, cook, look after the children, do the shopping, the ironing and more; then the question arises, is this not work? Is this not an employer employee relationship? And if so, shouldn’t there be laws specifying the labour conditions as there are for other workers?

 10. မူဝါဒအားပေးထောက်ခံမှုဆိုင်ရာ အနှစ်ချုပ်စာတမ်း - မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိမ်အကူအလုပ်သမားများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ် လက်မှတ်ရေးထိုးရေးဆီသို့

  03 December 2019

  ဤအနှစ်ချုပ်စာတမ်းသည် အိမ်အကူအလုပ်သမားများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြင့် အိမ်အကူအလုပ်သမားများ၏ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် နည်းလမ်းရှာဖွေနေကြသော မူဝါဒရေးဆွဲသူများ၊ မူဝါဒအပေါ် အားပေးစည်းရုံးနိုင်ခြေရှိသူများ ကိုးကားအသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ရေးသားထားပါသည်။

 11. မူဝါဒဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် - မြန်မာနို်င်ငံရှိ ပြည်ပလုပ်သား ရွှေ့ပြောင်း သွားလာခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်နှင့် စာရင်းအင်းများအပေါ် ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှု

  03 December 2019

  နိုင်ငံတကာလုပ်သားရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းအပေါ် ကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အရေးပါသည့်ကိစ္စရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးကူညီပေးသည့် နည်းလမ်းနှင့် အကူအညီများအနက် ဤအကျဉ်းချုပ်စာတမ်း သည် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤပံ့ပိုးကူညီမှုများကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးရန်ပုံငွေ အဖွဲ့ (LIFT)၏ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးပေးမှုဖြင့် ILO (ရန်ကုန်)၏ ပြည်တွင်း ပြည်ပလုပ်သားရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (DIILM) က ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 12. Save Smart: Migrant Worker Resource Centre financial education training manual

  02 December 2019

  The Save Smart training manual, and its accompanying Save Smart financial planner, encourage those considering labour migration to think about their financial goals, weigh the benefits and risks of migration, calculate their migration costs, and consider different options for financing their migration.

 13. Save Smart: Financial planner for ASEAN migrant workers

  02 December 2019

  Successful migration starts with setting specific goals, and making plans to achieve these goals.

 14. Employment and environmental sustainability in Asia and the Pacific

  20 November 2019

  The Employment and Environmental Sustainability Fact Sheets series provides key indicators of employment and environmental sustainability performance. They include: (i) employment in environmental sectors; (ii) skill levels; (iii) vulnerability of jobs; (iv) jobs in renewable energy; and (v) scoring on the Environmental Performance Index.

 15. မျှတသည့်လုပ်သားစုဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာ အထွေထွေအခြေခံမူများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် လုပ်သားစုဆောင်းခနှင့် ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်များ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်

  18 November 2019

  This is the Myanmar version of the ILO General principles and operational guidelines for fair recruitment and definition of recruitment fees and related costs.

 16. Employment and environmental sustainability in Myanmar

  18 November 2019

  The Employment and Environmental Sustainability Fact sheet for Myanmar is part of a series providing a baseline for key indicators of employment and environmental sustainability performance in 36 countries across Asia and the Pacific. These indicators include: (i) employment in environmental sectors; (ii) skill levels; (iii) vulnerability of jobs; (iv) jobs in renewable energy; and (v) scoring on the Environmental Performance Index.

 17. ကလေးအလုပ်သမား အဆုံးသတ်ရေးနှင့် အိမ်အကူအလုပ်များမှ ငယ်ရွယ်သည့် အလုပ်သမားများကို အကာအကွယ်ပေးရေး (လက်တွေ့လမ်းညွှန်)

  25 October 2019

  ကလေးအလုပ်သမား အဆုံးသတ်ရေးနှင့် အိမ်အကူအလုပ်များမှ ငယ်ရွယ်သည့် အလုပ်သမားများကို အကာအကွယ်ပေးရေး (လက်တွေ့လမ်းညွှန်)

 18. မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကလေးသူငယ် အိမ်အကူအလုပ်အကိုင်ကို မြန်ဆန်စွာ လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း

  25 October 2019

  မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ က‌လေးသူငယ် အိမ်အကူအလုပ်အကိုင် (CDW) ကို မြန်ဆန်စွာ‌လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း ဤဆန်းစစ်‌လေ့လာမှုကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း‌ရွေးချယ်ထားသည့်ဧရိယာများမှ က‌လေးအိမ်အကူအလုပ်အကိုင် CDW များဆိုင်ရာ လှုပ်ရှား‌ပြောင်းလဲမှုအချက်အလက်များကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် က‌လေးအိမ်အကူအလုပ်အကိုင်ကို မြန်ဆန် စွာဆန်းစစ်‌လေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်ဆန်စွာဆန်းစစ်‌လေ့လာမှုတွင် ပါဝင်သည့်အ‌ခြေအ‌နေများမှ ထွက်‌ပေါ်လာ သည့်အသိပညာများကို အိမ်အကူအလုပ်အကိုင်တွင် က‌လေးအလုပ်သမားများကို လက်ခံသုံးစွဲမှုများဆိုင်ရာ ဖြစ်နိုင် ‌ခြေရှိသည့် လူမှု‌ရေးရာသ‌ဘောထားများကို ‌ပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အသိပညာ‌ပေးမြှင့်တင်မှုများနှင့် ‌ထောက်ခံ တင်ပြမှုများတွင် အသုံးပြုရန်၊ က‌လေးသူငယ်များ အထူးသဖြင့် မိန်းက‌လေးများကို အကာအကွယ်‌ပေးနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု အဖြစ်ယုံကြည်‌ပြောင်းလဲ‌ပေးနိုင်ရန်လည်းဖြစ်သည်။ အခြားတဘက်တွင် မြန်ဆန်စွာဆန်းစစ် ‌လေ့လာမှု၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှာ က‌လေးအလုပ်သမားရပ်ဆိုင်းသွား‌စေရန်အတွက် မူဝါဒ‌ရေးရာ လုပ်‌ဆောင် ချက်များ‌ဆောင်ရွက်သည့်အခါနှင့် အိမ်အကူအလုပ်အကိုင်တွင်းရှိတရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိ‌သော လူငယ်အလုပ် သမားများကို အကာအကွယ်‌ပေးရန် ခိုင်မာ‌သောအ‌ခြေခံအချက်အလက်များ ‌ပေးနိုင်ရန်လည်းဖြစ်သည်။