မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေးအလုပ်သမားအရေး ဥပဒေရေးရာ သုံးသပ်ချက်

ဤလက်ကမ်းစာစောင်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၀ခုနှစ်က ဆောင်ရွက်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကလေးအလုပ်သမားနှင့် စပ်လျဉ်းသော အမျိုးသားဥပဒေများနှင့် နည်းဥပဒေများကို နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများနှင့်အညီ ဥပဒေရေးရာ သုံးသပ်ချက်ဆိုင်ရာ စာတမ်းအပေါ် အခြေခံထားသည်။ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ ပါဝင်သည်။