အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အပိုဒ်ခွဲ ၂၄ နှင့် ၂၅ တို့အရ ကိုယ်စားပြုတင်ပြတောင်းဆိုခြင်းများကို စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တည်ဆဲဥပဒေများ

ကိုယ်စားပြု တင်ပြတောင်းဆိုခြင်းများကို စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တည်ဆဲဥပဒေများကိုရည်ညွှန်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဤစာစောင်ကို ပြုစုထုတ်ဝေသည်။

တည်ဆဲအမိန့်များတွင် ခေါင်းစဉ်ခြောက်ခုဖွဲ့စည်းပါဝင်သည်၊ ၎င်း၏ပထမငါးခုသည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ အဓိက အဆင့်များနှင့်ကိုက်ညီသည်၊ အတိအကျဆိုရသော် - (၁) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ လက်ခံရရှိခြင်း၊ (၂) ကိုယ်စားပြုတင်ပြ တောင်းဆိုခြင်း၏ လက်ခံနိုင်မှုကို စစ်ဆေးခြင်း၊ (၃) ကော်မတီတစ်ခုသို့ လွှဲပြောင်းပေးမှုအပေါ် ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ (၄) ကော်မတီ မှ ကိုယ်စားပြုတင်ပြတောင်းဆိုခြင်းကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် (၅) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ တည်ဆဲအမိန့် များ၏ ဆဌမမြောက်ခေါင်းစဉ်သည် အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမဟုတ်သည့် နိုင်ငံတစ်ခုအပေါ် တိကျသောဖြစ်စဉ်တွင် ကိုယ်စားပြုတင်ပြတောင်းဆိုခြင်းတစ်ခု၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အသုံးချခြင်းနှင့် စပ်ဆိုင်သည်။

In english : The publication is intended to be a supporting document for Burmese speakers who wish to refer to the standing orders concerning the procedure for the examination of representations. The Standing Orders comprise six titles, the first five of which correspond to the main stages of the procedure,namely: (i) receipt by the Director-General; (ii) examination of receivability of the representation; (iii) decision on referral to a committee; (iv) examination of the representation by the committee; and (v) examination by the Governing Body. The sixth title of the Standing Orders concerns the application of the procedure in the specific instance of a representation against a non-member State of the Organization.