မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအပေါ် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ၏ ရိုက်ခတ်မှု

ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါသည် ကမ္ဘာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး ကုန်ထုတ် လုပ်ဖြန့်ဖြူးမှုကွင်းဆက်၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် ယင်း၏ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ကြရသည်မှာ အထင်အရှားပင်ဖြစ်ပါသည်။ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါသည် ကမ္ဘာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး ကုန်ထုတ် လုပ်ဖြန့်ဖြူးမှုကွင်းဆက်၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် ယင်း၏ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ကြရသည်မှာ အထင်အရှားပင်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင်များနှင့် အသက်မွေးမှုအတွက် အဓိကဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသည့် မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ယင်းကပ်ရောဂါကို လွှဲရှောင်၍မရဘဲ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်းတွင် ကပ်ရောဂါကိုတုန့်ပြန်ရန်နှင့် ပြန်လည်နလန်ထူရန်အတွက် အရေးပါသည့်စိန်ခေါ် မှုများကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။

ဤလေ့လာချက်စာတမ်းသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ၏ ကမ္ဘာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့် ယင်း၏အလုပ်သမားများအပေါ် သက်ရောက်မှုများ၊ ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအားများအတွက် အဟန့်အတားများ၊ အိမ်တွင် နေထိုင်ရမည့်အမိန့်များ၏သက်ရောက်မှုနှင့် ကပ်ရောဂါကို တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အစိုးရမူဝါဒများ၏ လုပ်သားထုနှင့် လုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုတို့ကို ဆွေးနွေးဖော်ပြထားသည်။