လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားရေးရာစံချိန်စံညွှန်းများ

ယခုအချိန်တွင် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားစံချိန်စံညွှန်းများသည် ယခင်အချိန်ကာလများထက် ပို၍အရေးပါသည့်အခန်းကဏ္ဍတွင်ရှိနေပြီး ယင်းတို့နှင့်အညီ ဥပဒေ၊ မူဝါဒများနှင့် အလေ့အကျင့်များကို ရေးဆွဲဖော်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံများ၏ COVID – 19 ကို တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ရာ၌ အထောက်အကူပြုလျက်ရှိသည်။

ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အဓိက စာချုပ်စာတမ်း ၉ ခုတွင်ပါရှိသည့် စာသားများကို စုစည်းထုတ်ဝေထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

• လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၅၅)
• လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက် (၁၉၈၁ ခုနှစ်) နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် နောက်ဆက်တွဲစာချုပ် (၂၀၀၂ ခုနှစ်)
• လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၆၄)
• လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စည်းရုံးဆောင်ရွက် ရေးမူဘောင်ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၈၇)
• လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စည်းရုံးဆောင်ရွက် ရေးမူဘောင်ဆိုင်ရာ အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၉၇)
• လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်၊ ၁၉၈၅ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၆၁)
• လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာ အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၈၅ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၇၁)
• အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ ၁၉၅၃ ခုနှစ် (အမှတ် - ၉၇)
• လုပ်ငန်းခွင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သည့် ရောဂါစာရင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ် (အမှတ် - ၁၉၄)