အိမ်အကူအလုပ်သမားများအတွက် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင် ဖြစ်စေရန် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း - ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ၊ အသိအမြင်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ရပ်ရွာလူထုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု များမှတစ်ဆင့် အိမ်အကူအလုပ်သမားများအား စုပေါင်းသင်းဖွဲ့ပေးခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း

အိမ်အကူအလုပ်သမားများအတွက် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင် ဖြစ်စေရန် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း - ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ၊ အသိအမြင်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ရပ်ရွာလူထုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု များမှတစ်ဆင့် အိမ်အကူအလုပ်သမားများအား စုပေါင်းသင်းဖွဲ့ပေးခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း အကဲဖြတ်ချက်အစီရင်ခံစာသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးရန်ပုံ‌ငွေအဖွဲ့အစည်း (LIFT) ၏ ရန်ပုံ‌ငွေပံ့ပိုးပေးမှုဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော ILO ၏ ပြည်တွင်း ပြည်ပလုပ်သားရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (DIILM စီမံကိန်း) ၏ အဓိကအောင်မြင်မှုများ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို အကဲဖြတ်ထားပါသည်။

ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း DIILM စီမံကိန်းသည် အိမ်အကူအလုပ်အကိုင်အား အလုပ်အကိုင်တစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပြီး အလုပ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ ရရှိလာစေရန် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဤမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ အိမ်အကူအလုပ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့အတွက် သင်တန်းများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးသည့်သင်တန်းများကို ဆောင်ရွက်ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းကာလတစ်လျှောက်လုံးတွင် လွှတ်တော်အမတ်များအား အိမ်အကူအလုပ်သမားများအတွက် ဥပဒေကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ နည်းပညာအကူအညီများ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး၊ ရလဒ်အနေဖြင့် လွှတ်တော်ကော်မတီတစ်ရပ်မှ အိမ်အကူအလုပ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့ကို ပံ့ပိုးကူညီပေးနေသည့်အဖွဲ့များနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး ဥပဒေကြမ်းတစ်ရပ်ကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ဤအကဲဖြတ်ချက်အစီရင်ခံစာသည် အိမ်အကူအလုပ်သမားများ၏ ဘဝတွင် ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး၊ ၎င်းတို့၏အသံများကို မြှင့်တင်ပေးရေးနှင့် ဥပဒေကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ပံပိုးကူညီပေး‌ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အောင်မြင်မှုများကို မှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြထားပါသည်။