အနာဂတ် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်‌ဆံ‌ရေးဆိုင်ရာလေ့ကျင့် သင်ကြားမှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောလုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံ ရေးလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့တစ်ရပ် အတွက် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ‌လေ့လာမှုတစ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း သည့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ

ခိုင်မာအားကောင်းသောလုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးဆိုင် ရာမူဘောင်များ၊ မူဝါဒများနှင့် စနစ်များသည် အားလုံးပါဝင်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော လူမှုစီးပွားဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသိရှိနားလည်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ယင်း၏ များလှစွာသော လုပ်သားစျေးကွက်အသင်းအဖွဲ့များကို ခေတ်စနစ်နှင့်လျော်ညီအောင် လုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိသောကြောင့်၊ အားလုံးပါဝင်သော မြန်မာနိုင်ငံတော်သစ်ကို တည်ဆောက်ရာတွင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ၎င်းတို့အဖွဲ့ဝင်များထံမှမျှော်မှန်းထားသည့်အရာများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် ၎င်းတို့အနေဖြင့် အပြုသဘောဆောင်လျက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် အသိပညာဗဟုသုတများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများလိုအပ်ပါသည်။

အိုင်အယ်(လ်)အိုအပါအဝင်၊ အလှူရှင်များနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အသိပညာဗဟုသုတနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် ထွက်ပေါ်လာသည့် ဤတောင်းဆိုချက်ကို အပြုသဘောဆောင်လျက် တု့န်ပြန်ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အိုင်အယ်(လ်)အို၏ သုံးပွင့်ဆိုင်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ဆက်လက်ပြီး ၎င်းတို့လိုလားသည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့်ကိုက်ညီမည့် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးများ တည်ဆောက်ရာတွင် ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်များ ပိုမို တိုးတက်မှုရှိကြောင်းသေချာစေရေးဆီသို့ဦးစေမည့် ထင်ရှားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည် အိုင်အယ်(လ်) မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏လိုအပ်မှုများကိုတုန့်ပြန် ဖြည့်ဆည်းပေးမည့် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးလေ့ကျင့် သင်ကြားမှုဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့တစ်ရပ် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးရေးအတွက် ဖြစ်နိုင်သည့်အနေအထားများကို အဆိုပြုဖော်ပြထားပါသည်။