မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွင် ILO-GIP အပြန်အ လှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုဆိုင်ရာလေ့ကျင့်သင်ကြားမှု၏ ရေရှည်ခိုင်မြဲသော သက်ရောက်မှုဆီသို့

၃ နှစ်နီးပါးမျှစီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက်၊ ILO-GIP စီမံကိန်းသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၁ ရက် နေ့တွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့်လက်တွဲ ဆောင်ရွက်သည့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအလုပ်အ မှုဆောင်များ၊ သူနာပြုများနှင့်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများအ ပါအဝင်၊ ထောင်နှင့်ချီသောအလုပ်သမားများ၊ လုပ် ငန်းအုပ်ချုပ်စီမံသူများနှင့် အလုပ်သမားကိုယ်စား လှယ်များထံမှလေ့လာသင်ယူရန်ရည်ရွယ်လျက်၊ ILO-GIP စီမံကိန်းသည် စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ဆိုင်သည့်ပေါ်ထွက်လာသောသက်ရောက်မှုများကို ထောက်ပြနေသည့် အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာ ၇ ခုကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်း၏အပြီးသတ်နှင့်လွတ်လပ်သည့် တန်ဘိုး ဖြတ်သုံးသပ်မှုကိုဖြည့်စွက်သည့်အနေဖြင့် များစွာ သောပါဝင်သက်ဆိုင်သူများထံမှလေ့လာသင်ယူရန် ရည်ရွယ်လျက်၊ ILO-GIP စီမံကိန်းသည် ပို့ချခဲ့သည့် အရေးအကြီးဆုံးသောလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများထဲမှ အချို့သောသင်တန်းအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဓိကမိတ်ဖက်ပါဝင်ခဲ့သူများ၏ ရှုထောင့်အမြင်များ ကိုရယူခဲ့ပါသည်။ ဤဆောင်ရွက်မှုသည် အောက်ပါ တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီမံကိန်း၏မူလရည်မှန်းချက်များ အပေါ်တုန့်ပြန်ရာတွင် အိုင်အယ်(လ်)အိုနှင့် ယင်း၏ လူမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အထောက်အ ကူဖြစ်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။
  1. အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုမှု၊ ကုန်ထုတ်စွမ်း အား၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး၊ ကျား/မ ရေးရာအမြင်ဖွင့်ခြင်းနှင့် လိင် မှုဆိုင်ရာနှင့် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးတို့ပါဝင်သော အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့ ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် ခိုင်မာသောလုပ်ငန်းခွင် ဆက်ဆံရေးများတည်ဆောင်ရာ၌ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများအား ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊
  2. လုပ်ငန်းကဏ္ဍအဆင့်တွင် အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သ မားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် စွမ်းဆောင်ရည် တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုနှင့်ပတ် သက်ပြီး အသိပညာဗဟုသု တနှင့်အလေ့အကျင့်များ ဖွံဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း များနှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများကို ပံ့ပိုးကူညီ ခြင်း၊
  3. ၎င်းတို့၏အဖွဲ့ဝင်များအား လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု များဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုရာတွင်ပါ ဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း များနှင့်အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်မြင့်မားစေခြင်း။
ဖြစ်ရပ် လေ့လာမှု - ၁ အနာဂတ်အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍတွင် သင်တန်းပံ့ပိုးသူများမှ ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

ဖြစ်ရပ် လေ့လာမှု - ၂ ကောင်းမွန်သော အနာဂတ်တည်ဆောက်ခြင်း - အထည်ချုပ်ကဏ္ဍ ကိုယ်စားလှယ်များအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံ‌ရေးဆိုင်ရာ လက်တေွ့သင်ကြားခြင်း (MIR-LAB) မှတဆင့် ၄င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း။

ဖြစ်ရပ် လေ့လာမှု - ၃ အထည်ချုပ်အလုပ်သမားများ၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး ဗဟုသုတများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများအား မြှင့်တင်ခြင်း။

ဖြစ်ရပ် လေ့လာမှု - ၄ ပိုမို ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံ‌ရေးမှတဆင့် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံ‌ရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း - လုပ်ငန်းခွင်ကြီးကြပ်သူများအား သက်ဆိုင်ရာတာ၀န်များ ထမ်းဆောင်နိုင်စေရန် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း။

ဖြစ်ရပ် လေ့လာမှု - ၅ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံ‌ရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ပံ့ပိုးပေးခြင်း - အဖွဲ့ဝင်များအား ၀န်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ကိုတည်ဆောက်ပေးခြင်း။

ဖြစ်ရပ် လေ့လာမှု - ၆ ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံ‌ရေးအတွက် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းကို ဆောင်ရွက်စေနိုင်ခြင်း - အထည်ချုပ်ကဏ္ဍရှိ အလုပ်သမားများ၏ မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားဉပဒေဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း။

ဖြစ်ရပ် လေ့လာမှု - ၇ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်း - အထည်ချုပ်စက်ရုံများတွင် ခိုင်မာသော လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံ‌ရေးများ ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် အလုပ်သမားရေးရာ လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကို အားကောင်းစေခြင်း။