မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွက် မိမိဆန္ဒအလျောက်အလုပ်သမားရေးရာ လေးစား လိုက်နာမှုဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်း

လက်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်စျေးကွက်ဝန်းကျင်သည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် ပို့ကုန်ရှယ်ယာများကိုတိုး တက်မြင့်မားအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အခွင့်အလမ်းများကိုသာမ ကဘဲ၊ စိန်ခေါ်မှုအတားအဆီးများလည်းဖော်ပြနေပါသည်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်း သည့် အလုပ်အကိုင်များဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းအဝယ်တော်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆွဲ ဆောင်မှုပြုခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနှင့် ယင်း၏အဖွဲ့ဝင်များနိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာကတိကဝတ်ပြုမှုအပါအဝင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်ပြု မှုများလိုအပ်ပါသည်။ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအ တွက် မရှိမဖြစ်ရှိထားရမည့်လိုအပ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုသည် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏မျှော်မှန်း ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် လူမှုရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာစံချိန်စံညွှန်းများအားသေချာစွာလေးစား လိုက်နာသည့် အခြေအနေသို့ ဉီးတည်ရန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။

မိမိဆန္ဒအလျောက် အလုပ်သမားရေးရာလေးစားလိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မှုနည်းလမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလုပ်သမားဥပဒေများနှင့် နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားရေးရာစံချိန်စံညွှန်းများထဲမှ အချို့ သော အစိတ်ပိုင်းများကို လေးစားလိုက်နာမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆန်းစစ်သည့် အမျိုးအမည်စာရင်းပင်ဖြစ် ပါသည်။ ယင်းနည်းလမ်းတွင် ကနဉီးလမ်းညွှန်ချက်နှင့် နိုင်ငံအဆင့်နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်စံချိန်စံညွှန်း များနှင့်ယှဉ်လျက် စက်ရုံများ၏လေးစားလိုက်နာမှုအဆင်တွက်ချက်ဖော်ပြသည့် အပိုင်းပါရှိပါသည်။ အလုပ်သမားရေးရာလေးစားလိုက်နာမှုနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုတို့ကိုမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အတူ၊ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူသုံးစွဲသူများနှင့် ပါဝင်သက်ဆိုင်သူများ၏ မျှော်မှန်းချက်များကို ပြည့်မီစေခြင်းအား ဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ ဂုဏ်သတင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် အဖွဲ့ဝင်စက်ရုံများ၏ စဉ် ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပံ့ပိုးကူညီရန် မိမိဆန္ဒအလျောက် အလုပ်သမားရေးရာလေး စားလိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ၏လက်ဝယ် တွင်ရှိသည့် အရေးကြီးသော နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မိမိဆန္ဒအလျောက်အလုပ်သမားရေးရာ လေးစားလိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မှုသည် အလုပ်သမားအားပြုမူဆက်ဆံမှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ဆက်ဆံရေးအ‌လေ့အကျင့်များအပါအဝင်၊ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးများမှနေ၍ အလုပ်အကိုင် အခြေအနေများနှင့် အလုပ်အကိုင်ဝန်းကျင်အနေအထားအထိ အလုပ်သမားရေးရာလေးစားလိုက်နာမှု နှင့်ဆက်စပ်သည့် အသွင်လက္ခဏာအားလုံးကို အနှောင့်အယှက်ကင်းစွာအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မှုအားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးပေးပါသည်။