မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း လူအစားထိုးစက်ကိရိယာအသုံးပြုမှုနှင့် ဒီဂျစ်တယ် စနစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်း

မြမာနိုင်ငံအထည်ချုပ်ကဏ္ဍအတွင်း လူအစားထိုးစက်ကိရိယာ အသုံးပြုမှုနှင့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ပြောင်း လဲခြင်းသည် ဈေးကွက်ဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် တိုးတက်လာသော လူအစားထိုးစက် ကိရိယာအသုံးပြုမှုနှင့် နည်းပညာများပြောင်းလဲမှုတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများ အတွက် လက်ရှိအခြေအနေနှင့် သွယ်ဝှိုက်သောနည်းဖြင့်သက်ရောက်မှုအနေအထားတို့ကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်သုံးသပ်ပေးပါသည်။ ယင်းသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအတွက် မျှတပြီး၊ အားလုံးပါဝင်ကာ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော အနာဂတ်ကို ပုံဖော်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ထားရှိဆောင်ရွက်ရန်၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအနေဖြင့် လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မောင်းနှင်ပေးသည့် ယန္တရားအနေဖြင့် ဆက်လက်တည်ရှိနေရေးအတွက် လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုအမျိုး အစားနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာမူဝါဒများကို သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ရန် လွန်စွာအရေးပါကြောင်းကို အသိအ မှတ်ပြုပါသည်။

အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကို စွမ်းအားဖြစ်ပေါ်စေသည့် သိန်းနှင့်ချီသော အမျိုးသမီးအလုပ်သမားများ အတွက် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်ကိုဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးပေးရေးအတွက် အထည်ချုပ်လုပ် ငန်းကဏ္ဍသည် သေချာစွာဆက်လက်ဆောင်ရွက်စေရန် ကျား၊ မ ဆိုင်ရာ သတိပြုရမည့် ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာက ထောက်ပြထားပါ သည်။