အနှစ်ချုပ်စာတမ်း

မူဝါဒအားပေးထောက်ခံမှုဆိုင်ရာ အနှစ်ချုပ်စာတမ်း - မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိမ်အကူအလုပ်သမားများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ် လက်မှတ်ရေးထိုးရေးဆီသို့

ဤအနှစ်ချုပ်စာတမ်းသည် အိမ်အကူအလုပ်သမားများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြင့် အိမ်အကူအလုပ်သမားများ၏ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် နည်းလမ်းရှာဖွေနေကြသော မူဝါဒရေးဆွဲသူများ၊ မူဝါဒအပေါ် အားပေးစည်းရုံးနိုင်ခြေရှိသူများ ကိုးကားအသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ရေးသားထားပါသည်။

အိမ်အကူအလုပ်သမားများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်အား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမှတဆင့် ရရှိနိုင်သည့် အကျိုးရလဒ်များနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုးရေးဆိုင်ရာ အဆင့်အလိုက် ရေးသားချမှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တခုကိုပါ ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးထားပါသည်။ နောက်ဆက်တွဲအမှတ် (၁) တွင် ဤစာချုပ်၌ပါသော အပိုဒ်ခွဲများနှင့်တကွ အကြံပြုချက် (၂၀၁) တွင် စပ်လျဉ်းပါဝင်သော အပိုဒ်ခွဲများနှင့် သက်ဆိုင်သော ခေါင်းစဉ်များအား အဓိကအချက်များအဖြစ် ဖော်ပြထားသည်။ နောက်ဆက်တွဲအမှတ် (၂) တွင် ဤစာချုပ်အား လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် နိုင်ငံများ၏ စာချုပ်အပေါ် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိမရှိအား ဥပမာပြုရန် ဤစာချုပ်အား စာချုပ်ကော်မတီမှ မည်သို့ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ဤအစီရင်ခံစာဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးရန်ပုံငွေ (LIFT) က ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးပေးပြီး ILO (ရန်ကုန်) ၏ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ လုပ်သားရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဆို်င်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (DIILM) က ရေးသားပြုစုထားပါသည်။ ဤအတွဲလိုက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများ တွင် ပါဝင်သည့် အခြားခေါင်းစဉ်များမှာ ‘စုပေါင်းသင်းဖွဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း - နှိမ်ချဆက်ဆံမှုများကို လျှော့ချခြင်း နှင့် အိမ်အကူအလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးများကို မြှင့်တင်ခြင်း’ (မြန်မာဘာသာဖြင့်) နှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက် အမှတ် (၁၈၉) အကြောင်း သရုပ်ဖော်ရေးဆွဲထားသည့် ကာတွန်းစာအုပ် (မြန်မာဘာသာဖြင့်) ဖြစ်သည်။