ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှရှိရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေး

ကျား၊ မ ရေးရာ ဟန်ချက် - မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၏ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အခွင့် အလမ်းများ

ကျား၊ မ ရေးရာဟန်ချက် - မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၏ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အခွင့်အလမ်းများသည် မြန်မာ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ ရန်ကုန်အခြေစိုက် စက်ရုံ ၁၆ ရုံတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှဖြစ်မှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ချက်လရဒ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတင်းအချက်အလက်အ သေးစိတ်ကို ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှဖြစ်မှုဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်မှုသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အကိုင် တိုးတက်မြင့်မားမှု၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရ ‌လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင် ရာထိပါးနှောင့်ယှက်မှုနှင့် စော်ကားမှု၊ အလုပ်သမားများနှင့် လိင်မှုဆိုင်ရာနှင့် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပူပူနွေးနွေးသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိရန်အတွက် အလုပ်သ မားများ၊ ကြီး ကြပ်ရေးမှူးများ၊ အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာ မန်နေဂျာများ တို့နှင့်အတူ အရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေးပြည့်မီသည့် သုတေသနဆိုင်ရာ နည်းစနစ် များကို ရောနှောအသုံးပြုထားပါသည်။ ရည်မှန်းချက်မှာ ဤစက်ရုံများတွင် ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှဖြစ်မှု နှင့်ပတ်သက်ပြီး တိကျသေချာသည့် အနေအထားကို ချမှတ်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းက အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော အမျိုးသမီးများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ‌အ‌ရေးကြီးသည့် သိမြင်နားလည်နိုင်မှုများကို ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၎င်းအခြင်းအရာများသည် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပါဝင်သက်ဆိုင်သူများအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။