ကေလးလုပ္သား တိုက္ဖ်က္ေရး အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ သင္ရိုး

ဤသင္ရိုးသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားအား ကေလးအလုပ္သမားအေၾကာင္း ပိုမိုနားလည္ရန္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္မွ အဓိက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္အပိုင္းကို သိရွိရန္အတြက္ ပံုေဖာ္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသင္ရိုးလက္စြဲစာအုပ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေသာ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ကေလးအလုပ္သမားဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ ပံုေဖာ္ေရးဆြဲရန္ ပစၥည္းမ်ား အေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔လမ္းညႊန္ခ်က္လည္း ပါ၀င္သည္။