ႏိုင္ငံစံုအေျခစိုက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လူမႈဘ၀မူ၀ါဒဆိုင္ရာ သံုးအုပ္စုစံုညီ ေၾကညာစာတမ္း

ယခုေၾကညာစာတမ္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လူမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္ေသာ၊ တာ၀န္ ယူေသာ ၊ ေရရွည္တည္တံ့မႈရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္အေလ့အက်င့္မ်ားအတြက္တိုက္ရိုက္လမ္းညႊန္မႈေပးသည့္ အိုင္အယ္လ္အို၏ ကရိယာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားမွအစိုးရမ်ား၊အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား ၏ အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ထြက္ေပၚလာေသာကမၻာလံုးဆိုင္ရာကရိယာျဖစ္သည္။ ေၾကညာစာတမ္းေပၚေပါက္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္(၄၀)ေက်ာ္သို႔ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီျဖစ္ၿပီး (၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားရွိခဲ့)၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။

ေၾကညာစာတမ္းပါ စည္းမ်ဥ္း မ်ားသည္ ႏိုင္ငံစံုအေျခစိုက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊အစိုးရမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အတြက္ရည္ရြယ္ထားၿပီး၊ယင္းတြင္အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္မႈ၊သင္တန္းပို႕ခ်မႈ၊ ဘ၀ႏွင့္အလုပ္အေျခ အေနမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးစသည္ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေၾကညာစာတမ္းပါစည္းမ်ဥ္းမ်ား သည္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္ေရးရာစံမ်ား(အိုင္အယ္လ္အို၏ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္ မ်ား) ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေၾကညာစာတမ္းက ပုဂၢလိကက႑ တြင္ သင့္ျမတ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အစီအစဥ္ ေပါက္ေရာက္ေရး ႏွင့္ နားလည္ သေဘာေပါက္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မည္။
မူရင္း စာအုပ္အားဘာသာျပန္ဆိုျခင္း ႏွင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းအတြက္ ဥေရာပသမဂၢ မွ ရန္ပံုေငြ ပံ့ပိုးပါသည္။