ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒ - မၾကာခဏေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ား (အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ

ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒကို သိရွိနားလည္ရန္မွာ လြယ္ကူေသာတာ၀န္တစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အလုပ္သမားဥပ ေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းရွိမရွိႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ထင္ျမင္ယူဆ ေၾကာင္း အိုင္အယ္(လ္)အိုသုိ႔ မၾကာခဏေမးေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခတြက္ခ်က္ျခင္းမွအစ၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ (သုိ႔) ဥပေဒေၾကာင္းအရ၊ တရား၀င္အလုပ္၀င္ေရာက္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္ေသာ အငယ္ဆံုးအသက္အရြယ္အထိ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။