ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒ - မၾကာခဏေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ား (အလုပ္သမားမ်ားအတြက္)

ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒကိုသိရွိနားလည္ရန္မွာ လြယ္ကူေသာတာ၀န္တစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာအ လုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ခံရ သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ မည့္သူ႔ထံသို႔တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အိုင္အယ္(လ္)အို သုို႔မၾကာခဏေမးေလ့ရွိပါသည္။ အိုင္အယ္(လ္)အိုအေနျဖင့္ မၾကခဏေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ စုစည္းလ်က္လက္ခံရရွိျပီးျဖစ္ကာ၊ ေယဘုယ် လမ္းညႊန္မႈကို ျဖည့္ဆည္းပ့့ံပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။