ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္အကူအလုပ္သမား ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕လမ္းညႊန္ခ်က္။

ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ား အားလံုးအတြက္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္အကိုင္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ILO မဟာဗ်ဴဟာမ်ားထဲမွ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္ ။ လမ္းညြန္စာအုပ္တြင္ ကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ၊ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႕ကိုယ္တိုင္ စုေပါင္းသင္းဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ လက္ေတြ႕နည္းလမ္း မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အိမ္အကူအလုပ္အကိုင္ကို အလုပ္အကိုင္တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ဘက္စုံျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္သမား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူဝါဒေရးဆြဲခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမည့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ အိမ္အကူအလုပ္သမားကူညီပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္က အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။