ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒဆက္စပ္ကိုက္ညီမွဳကို တည္ေဆာက္ျခင္း။

ဤစာတမ္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာသို႔ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ေဆာင္ရြက္မႈအား ျခံဳငံုသံုးသပ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု/အမ်ိဳးသားအဆင့္တြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လက္ရွိတြင္ အတူတကြ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျပည္ပသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအား စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ အျခားေသာမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိသည္ကိုလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားျပီး လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္း ဆုိင္ရာမူ၀ါဒသည္ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး မည္မွ်ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ လူမႈ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိသည္ကိုလည္း ေဆြးေႏြး တင္ျပထားပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မူ၀ါဒနယ္ပယ္ မ်ား၊ ထိုမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၾကား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ထပ္တူညီမႈမ်ားကုိ ေလ့လာစူးစမ္းျခင္းျဖင့္ ဤစာတမ္းသည္ ျပည္ပလုပ္သား ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ မူ၀ါဒ ဆက္စပ္ ကိုက္ညီမႈ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္အတြက္ ဤစာတမ္းက အေျခခံတစ္ခုအေနျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။