အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉)။

အိမ္အကူအလုပ္သမားဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ အမွတ္ (၁၈၉)သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး အိမ္အကူအလုပ္သည္ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ားကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳထားပါသည္။

ဤစာအုပ္သည္ အိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ား အားလံုးအတြက္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ အလုပ္ အကိုင္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ILO မဟာဗ်ဴဟာမ်ားထဲမွ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။