ျမန္မာ့အလုပ္သမားဥပေဒအေပၚ အိုင္အယ္လ္အို၏ လမ္းညႊန္မႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမား ခန္႔ထားေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တရားဥပေဒေရးရာမူေဘာင္တြင္ ျပီးခဲ့ေသာရာစုႏွစ္၌ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒ အမ်ိဳးအစားေပါင္းမ်ားစြာကို ေတြ႕ရ ပါသည္။ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ျမန္မာ့အလုပ္သမား ဥပေဒဆုိင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ားစြာကို တစ္ခုတည္း သေဘာျဖင့္ စုေပါင္းလုိက္ျပီး၊ အသံုးျပဳသူတုိ႔အတြက္ လြယ္ကူရိုးရွင္းသည့္ လမ္းညႊန္တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးထားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေကာင္းမြန္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္သည္ အဓိကက်ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္ - ဤလမ္းညႊန္သည္ ျမန္မာဥပေဒ မဟုတ္ပါ။ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ အစိုးရႏွင့္တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးလ်က္၊ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ျပဳစုေနစဥ္အခ်ိန္အတြင္းတြင္ ျမန္မာ့ဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုေဖာ္ျပမႈတာ၀န္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တရားရံုးမ်ားတြင္ရွိပါသည္။

အမွားျပင္ဆင္ခ်က္

အပုိဒ္ ၄.၁။ အဂၤလိပ္ဘာသာ လမ္းညႊန္ခ်က္၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၇ ပါ အလုပ္ခ်ိန္မ်ား ကုိ ဖတ္ရႈရာတြင္ စက္ရုံမ်ား၊ ဆုိင္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိနစ္ သုံးဆယ္ အနားမရဘဲ ၅ နာရီထက္ ပုိမို အလုပ္ လုပ္စရာ မလိုအပ္ေပ။ သုိ႕ရာတြင္ ၄င္းသည္ စက္ရုံမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္သာျဖစ္ျပီး ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားတြင္မူ အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိနစ္ သုံးဆယ္ အနားမရဘဲ ၄ နာရီထက္ ပုိမို အလုပ္ လုပ္စရာ မလိုေပ။

ထို႕အျပင္ နားခ်ိန္ ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ စုစုေပါင္းသည္ အခ်ိန္ပုိ ႏွင့္ နားခ်ိန္ တစ္နာရီ အပါအ၀င္ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၀ နာရီထက္ ပိုမနားရ ဆုိသည္မွာ စက္ရုံမ်ားအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္ျဖစ္ျပီး ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားအတြက္မူ နားခ်ိန္ ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ စုစုေပါင္းသည္ အခ်ိန္ပုိ ႏွင့္ နားခ်ိန္ တစ္နာရီ အပါအ၀င္ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၁ နာရီထက္ မပုိေစရပါ။