ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊ.ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား (ျပည္တြင္းေရႊ.ေျပာင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္း၊ အဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစမႈဆိုင္ရာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အေထာက္အထား အေျချပဳသက္ေသ တည္ေဆာက္ျခင္း)

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၇,၂၉၅ ဦးကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပုိင္းတြင္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္း၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပ ထားပါသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္အကူလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ ပုဂၢလိကက႑ရွိ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၃ ခုတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အလုပ္မ်ားအေႀကာင္းကုိ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခဲြျခမ္း စိတ္ျဖာမွႈသည္ ေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား လုပ္သားစုေဆာင္းျခင္းပုံစံမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေနထုိင္ရသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သြင္းေပးသူမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္သည့္ အလဲြသုံးစားလုပ္မွႈႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈညႊန္းကိန္းမ်ားကုိ ျပသသည္။

ဤေလ့လာမွႈကုိ Hard to see, harder to count: Survey guidelines to estimate the forced labour of adults and children စာအုပ္တြင္ တင္ျပထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံျပီး လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ ထုိလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကုိ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမွႈဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ျပီးျပည့္စုံေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလ့လာမွႈအတြက္ သီးျခားဒီဇုိင္းေရးဆဲြထားသည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မွႈမူေဘာင္ကုိ အေျချပဳ၍ ဤအစီရင္ခံစာသည္ စစ္တမ္းေျဖဆုိသူမ်ားအႀကား လူကုန္ကူးမွႈႏွင့္ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစခံရမွႈႏွႈန္းတုိ႔ကုိ တင္ျပထားသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကုိလည္း ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ဤေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေပၚ အလဲြသုံးစားလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မွႈတုိ႔ကုိ ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ ျပည္သူလူထု၊ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလွႈပ္ရွားသူမ်ားက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေထာက္အထားအေျချပဳ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ႀကံဆႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံတစ္ရပ္အျဖစ္ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။