လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး

စီမံကိန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ အမွတ္စဥ္ (၂) - ILO-GIP စီမံကိန္း

ဤစီမံကိန္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ အိုင္အယ္(လ္)အို အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းစီမံကိန္း (ILO-GIP) ဟု လူသိမ်ားေသာ အိုင္အယ္(လ္)အို၏ ''ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ သင့္ ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္အကုိင္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းဆုိင္ရာစီမံကိန္း'' အဓိကေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လက္ရွိေနာက္ ဆံုးအေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။