ILO Convention No. 189

ILO Convention No. 189 (In Ilonggo)

Ang pagpamugon sa puluy-an isa ka palangitan-an. Ang mga kabulig katulad sang iban nga mamumugon, may kinamatarong sa isa ka nagakabagay nga palangitan-an.

Sadtong 16 sang Hunyo 2011, gin pakamaayo sang International Labour Organization ang isa ka Sinapol natuhoy sa isa ka nagakabagay nga palangitan-an para sa isa ka kabulig sa puluy-an, nga kilala man bilang Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).