Puna e fëmijëve në Kosovë: Hulumtim mbi shkaqet dhe pasojat e punës së fëmijëve

Ky raport ofron një pasqyrë përshkruese të prevalencës, përcaktuesve dhe pasojave të punës së fëmijëve, bazuar në analizën përshkruese dhe të regresionit të Anketës së Grupimeve të Treguesve të Shumëfishtë (MICS) 2019–20 të Kosovës.