Ấn phẩm

Đánh giá về thiết lập tiền lương thông qua thương lượng tập thể

Báo cáo Đánh giá về thiết lập tiền lương thông qua thương lượng tập thể này cung cấp thông tin chuyên sâu về thành phần tiền lương trong các thỏa ước tập thể, cũng như các yếu tố tác động đến quá trình thương lượng tiền lương trong khu vực tư nhân.

Tiền lương là một trong những nội dung trọng tâm của thương lượng tập thể. Thương lượng tập thể có thể thiết lập mức lương sàn cũng như mức lương cao hơn mức lương sàn khi các yếu tố kinh tế cho phép. Điều chỉnh tiền lương có thể đảm bảo rằng người lao động nhận được một phần thành quả của năng suất lao động một cách công bằng mà không làm suy giảm khả năng tạo ra lợi nhuận trong hoạt động của người sử dụng lao động.

Báo cáo Đánh giá về thiết lập tiền lương thông qua thương lượng tập thể này cung cấp thông tin chuyên sâu về thành phần tiền lương trong các thỏa ước tập thể, cũng như các yếu tố tác động đến quá trình thương lượng tiền lương trong khu vực tư nhân dựa trên kinh nghiệm từ các quốc gia ở nhiều khu vực, nhiều hệ thống thương lượng tiền lương và các cấp độ thu nhập khác nhau. Tài liệu nhằm mục đích hỗ trợ các đối tác xã hội thông qua việc cung cấp các công cụ và thông tin bổ sung có thể được sử dụng trong quá trình đàm phán.