Hướng dẫn các nguyên tắc chung của thanh tra lao động

Tại Phiên họp thứ 344 vào tháng 3 năm 2022, Hội đồng Quản trị của ILO đã phê chuẩn việc xuất bản ấn phẩm Hướng dẫn về các nguyên tắc chung của thanh tra lao động, được Hội nghị Chuyên gia thông qua vào ngày 16 tháng 12 năm 2021 và chỉ thị cho Văn phòng ILO áp dụng các hướng dẫn này cho công việc về thanh tra lao động trong tương lai.

Mục tiêu của Hướng dẫn là cung cấp cho các đối tác liên quan hướng dẫn kỹ thuật chi tiết về các nguyên tắc chính trong Công ước số 81 và 129 trong bối cảnh các thực tiễn và thách thức hiện nay. Các nguyên tắc bao gồm sáu phần chính: (1) phạm vi và chức năng của hệ thống thanh tra lao động; (2) cơ cấu và tổ chức; (3) chính sách, lập kế hoạch và giám sát; (4) vị thế và nghề nghiệp của thanh tra lao động; (5) quyền hạn và phương pháp thanh tra; và (6) các biện pháp thực thi. Hướng dẫn này nhằm hỗ trợ các Quốc gia Thành viên giải quyết các xu hướng hiện tại và mới nổi trong linh vực thanh tra lao động, đồng thời thúc đẩy các chính sách và thực hành thanh tra lao động hiện đại và hiệu quả.