Lý thuyết thay đổi về chuyển đổi từ kinh tế phi chính thức sang kinh tế chính thức ở Việt Nam

Lý thuyết thay đổi này tạo ra một khung khổ có thể giúp Việt Nam đẩy nhanh tiến bộ hướng tới tầm nhìn về một xã hội công bằng và hài hòa cũng như một nền kinh tế bền vững, bao trùm toàn diện.

Trong hành trình chuyển đổi ấn tượng từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trong thập kỷ 1980 thành một quốc gia năng động, thu nhập trung bình thấp như hiện nay, Việt Nam đã đặt ra cho mình mục tiêu với kỳ vọng là trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 Tvà nước thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần giảm tỷ lệ lao động nữ và nam trong kinh tế phi chính thức, hiện vẫn còn chiếm tới khoảng 2/3 tổng số lao động có việc làm. Việc mở rộng kinh tế chính thức sẽ là những đóng góp quan trọng cho sự phát triển thịnh vượng và tự cường của Việt Nam. Trong những năm gần đây, nhiều cải cách kinh tế và xã hội đáng kể đã và đang được thực hiện nhằm khắc phục tình trạng các nhóm lao động yếu thế và chưa được quan tâm đúng mức trong thị trường lao động.

Hỗ trợ chuyển đổi từ kinh tế phi chính thức sang kinh tế chính thức đòi hỏi tầm nhìn sâu rộng, được củng cố bởi lộ trình kết hợp nhiều chính sách cần thiết để đạt được mục tiêu. Lý thuyết thay đổi này được xây dựng trên cơ sở tham vấn với các đối tác ba bên và nhiều bên liên quan, tạo ra một khung khổ có thể giúp Việt Nam đẩy nhanh tiến bộ hướng tới tầm nhìn về một xã hội công bằng và hài hòa cũng như một nền kinh tế bền vững, bao trùm toàn diện.