Phát triển kinh tế xã hội

Mở rộng kinh tế thông qua Đầu tư Xã hội ở Việt Nam (Bản tóm tắt chính )

Bản tóm tắt tập trung nhấn mạnh vai trò then chốt của các chính sách xã hội trong việc tạo ra tăng trưởng và phát triển kinh tế bao trùm, bền vững và đáp ứng các cú sốc.