Phát triển kinh tế xã hội

Phát triển kinh tế thông qua Đầu tư Xã hội ở Việt Nam (Báo cáo)

Báo cáo tập trung nhấn mạnh vai trò then chốt của các chính sách xã hội trong việc tạo ra tăng trưởng và phát triển kinh tế bao trùm, bền vững và đáp ứng các cú sốc.