Phát triển kĩ năng

Tương lai Việc làm Ngành Dệt May: Dự báo và Phát triển Kĩ năng tại Việt Nam để Thúc đẩy Việc làm Thỏa đáng và Nâng cao Năng suất Ngành