Năng suất lao động

Nâng cao năng suất: Tổng quan về Hướng dẫn dành cho tổ chức đại diện người sử dụng lao động và doanh nghiệp

Hướng dẫn do Ban Hoạt động của giới sử dụng lao động (ACT/EMP) của ILO soạn thảo nhằm hướng dẫn các tổ chức đại diện người sử dụng lao động và doanh nghiệp (EBMOs) thiết kế và thực hiện các dịch vụ cụ thể, hỗ trợ các thành viên tăng năng suất và phát triển bền vững. Hướng dẫn cũng đưa ra những lời khuyên thiết thức cho các tổ chức đại diện này về phương pháp củng cố vai trò đại diện của họ để thúc đẩy các chính sách công nhằm nâng cao năng suất, từ đó sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo thêm nhiều việc làm tốt hơn.