Hướng dẫn giảng viên - Khóa tập huấn doanh nghiệp về phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em

Bộ tài liệu “Hướng dẫn giảng viên - Khóa tập huấn doanh nghiệp về phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em” được phát triển dựa trên tài liệu gốc là cuốn “ILO-IOE Child Labour Guidance Tool for Business” do Chương trình quốc tế về xóa bỏ lao động trẻ em (ILO-IOE) của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) xuất bản lần đầu vào năm 2015. Bộ tài liệu này nhằm hỗ trợ giáo viên giảng dạy khóa tập huấn doanh nghiệp về nâng cao nhận thức và hành động phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em trong kinh doanh, cung cấp nguồn tài liệu tham khảo về vấn đề phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em tiện dụng cho giáo viên, tập huấn viên giảng dạy doanh nghiệp, và cán bộ các doanh nghiệp muốn giảng dạy lại cho cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp, đối tác kinh doanh và các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng của mình; và cung cấp nguồn tài liệu truyền thông, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, người sử dụng lao động về phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em.