Bạn biết gì về lao động trẻ em

Cuốn sách tranh “Bạn biết gì về lao động trẻ em” là cuốn sách giúp các em dưới 18 tuổi tìm hiểu, học tập và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng ngừa, xóa bỏ tình trạng lao động trẻ em