Sổ tay hướng dẫn truyền thông về lao động trẻ em

Cuốn “Số tay hướng dẫn truyền thông về lao động trẻ em” được xây dựng nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng Giáo dục-Truyền thông về Lao động trẻ em cho đội ngũ giáo viên, cán bộ làm công tác Bảo vệ trẻ em ở tuyến huyện, xã cũng như đội ngũ cán bộ cơ sở của các đoàn thể xã hội có liên quan đến LĐTE.