Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của người lao động - Quý IV/2019

Bản tin Công đoàn Đổi mới vì Quyền và lợi ích của người lao động tập trung giới thiệu những điểm mới trong Bộ luật Lao động sửa đổi 2019, và tiến trình sửa đổi Luật Công đoàn và một số góc nhìn từ chuyên gia quan hệ lao động. Đồng thời, kết quả nghiên cứu thí điểm về Thỏa ước lao động tập thể Nhóm doanh nghiệp cũng được thảo luận.