Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của Người lao động, số Quý 3/2019

Bản tin Công đoàn đổi mới vì Quyền và lợi ích của Người lao động số này sẽ giới thiệu một số nội dung cân nhắc sửa đổi Luật Công đoàn, cũng như phân tích về các hiện tượng xấu như tín dụng đen và tác động của tín dụng đen tới đời sống của NLĐ. Đặc biệt, chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi sẽ giới thiệu một số chỉ số thống kê về thương lượng tập thể.

Để đáp ứng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, các chủ trương, nghị quyết của Đảng và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật cũng như đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, một số nội dung trong Luật Công đoàn đang được tiến hành sửa đổi.