Sách

Đối thoại Xã hội Ba bên cấp Quốc gia – Tài liệu hướng dẫn của ILO nhằm cải thiện quản trị

Hướng dẫn này là một phần trong nỗ lực của ILO nhằm đáp ứng nhu cầu của các quốc gia thành viên của ILO về hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực thiết lập hoặc tăng cường cơ chế đối thoại xã hội ba bên ở cấp chính sách phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế và các thực hành tốt.

Các đối tác đã yêu cầu ILO hỗ trợ để thiết lập một khung khổ trong đó các quốc gia thành viên có thể thúc đẩy đối thoại xã hội ba bên ở cấp quốc gia. Hướng dẫn này được xây dựng để đáp ứng với yêu cầu này.

Hướng dẫn được xây dựng nhằm cung cấp cho các đối tác một loạt các lựa chọn khi thiết lập một cơ chế cho đối thoại xã hội ba bên cấp quốc gia hoặc khi cải thiện hệ thống hiện có. Tuy nhiên, tài liệu này không có nghĩa là một tài liệu quy phạm. Nó dựa trên các quy định của tiêu chuẩn lao động quốc tế và dựa vào những bài học và kinh nghiệm mà ILO đã tích lũy được qua nhiều năm tiến hành các hoạt động thúc đẩy đối thoại xã hội và tư vấn chính sách, nâng cao năng lực và hướng dẫn thực tế cho các đối tác ba bên ở tất cả các khu vực trên thế giới.