Tờ rơi nâng cao nhận thức cho Người sử dụng lao động và các doanh nghiệp về lao động trẻ em

Trong khuôn khổ hợp tác giữa ENHANCE/ILO và Văn phòng Giới sử dụng lao động - VCCI , 3 tờ rơi nhằm nâng cao nhận thức cho Người sử dụng lao động và các doanh nghiệp được xây dựng bao gồm các nội dung sau

Tờ rơi 1:
- Khi nào công việc do trẻ em thực hiện bị coi là lao động trẻ em
- Tóm tắt cách áp dụng bốn tiêu chí xác định lao động trẻ em


Tờ rơi 2:
- Lợi ích của việc phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em đối với doanh nghiệp
- Doanh nghiệp nên làm gì để phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em một cách hiệu quả


Tờ rơi 3:
- Các trách nhiệm chính của doanh nghiệp khi sử dụng người lao động dưới 18 tuổi theo quy định của pháp luật Việt Nam
- Tóm tắt các quy định pháp luật về thời giờ làm việc, loại công việc và nơi làm việc với người lao động chưa thành niên theo các nhóm tuổi