Công ước số 190 của ILO năm 2019 về Chấm dứt Bạo lực và Quấy rối tại nơi làm việc.

Công ước số 190 của ILO về Chấm dứt Bạo lực và Quấy rối tại nơi làm việc được thông qua tại: Geneva, Phiên họp thứ 108 của Hội nghị Lao động Quốc tế (ngày 21 tháng 6 năm 2019)