Luật chơi: Giới thiệu về các hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế

Tài liệu này trình bày ngắn gọn về chính sách tiêu chuẩn của ILO nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và tự chủ của các đối tác ba bên truyền thống của ILO, cũng như hệ thống của Liên hợp quốc, các độc giả không phải là chuyên gia và công chúng nói chung.

Luật chơi được xuất bản lần đầu năm 2005 và sửa đổi gần đây nhất năm 2014. Tài liệu được thường xuyên cập nhật cho thấy tính năng động trong chính sách tiêu chuẩn của ILO.

Phiên bản mới năm 2019 này ra đời trùng với thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập ILO với những cập nhật về tiến triển gần đây. Những tiến triển này bao gồm các công cụ mới được thông qua, sự ra đời của Sáng kiến 100 năm về Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế nhằm tăng cường hệ thống giám sát cũng như thiết lập Cơ chế Rà soát tiêu chuẩn. Phiên bản này cũng đặt ra viễn cảnh về sự đóng góp thiết yếu của các tiêu chuẩn lao động quốc tế vào Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đã được các quốc gia thành viên Liên hợp quốc thông qua năm 2015 và phản ánh tổng quát hơn về tương lai việc làm.