Tóm tắt Công Ước 138 về Độ tuổi tối thiểu của ILO

Mục đích C138 về Độ tuổi tối thiểu là xóa bỏ hiệu quả lao động trẻ em – là những công việc gây nguy hiểm cho sức khỏe, an toàn hoặc đạo đức của trẻ, ảnh hưởng đến giáo dục bắt buộc của trẻ hoặc đơn giản những công việc mà là trẻ còn quá nhỏ để làm.