Khảo sát kiến thức, thái độ và hành vi (KAP) về lao động trẻ em

Trong khuôn khổ dự án ENHANCE, một khảo sát đã được thực hiện để đánh giá Kiến thức, Thái độ, Hành vi liên quan đến LĐTE tại Việt Nam.

Mục tiêu của điều tra khảo sát KAP nhằm:

- Đánh giá Kiến thức, Thái độ và Hành vi liên quan đến Lao động trẻ em, các nguy cơ liên quan và các quy định pháp lý của các thành viên cộng đồng, nhân viên các tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước và hiệp hội (SAGA) và các cơ quan truyền thông;

- Xác định các rào cản chính ngăn cản sự thay đổi về hành vi/thái độ đối với việc phòng ngừa và xóa bỏ Lao động trẻ em ;

- Xác định các thói quen về sử dụng phương tiện truyền thông và chia sẻ thông tin để phát triển các kênh vận động chính sách và nâng cao nhận thức phù hợp với quốc gia và địa phương;

- Cung cấp dữ liệu cho báo cáo về các chỉ số liên quan đến Kiến thức, Thái độ, Hành vi trong Kế hoạch Giám sát và Đánh giá Toàn diện (CMEP).