Infographic

Những điểm mới trong Bộ Luật Lao động sửa đổi

Đây là những điểm nổi bật về những thay đổi trong Bộ Luật Lao động sửa đổi thông qua vào ngày 20/11/2019.