Bản tin Quan hệ Lao động - Số đặc biệt

Bản tin QHLĐ này được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hợp tác với Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động Mới (NIRF) của ILO xây dựng nhằm cung cấp cho độc giả một ấn phẩm thông tin định kỳ về tình hình QHLĐ trong năm 2018, đặc biệt là các nội dung liên quan đến các yêu cầu của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các định hướng mới của Việt Nam trong xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới cho nền kinh tế thị trường bằng việc sửa đổi Bộ Luật Lao động trong thời gian tới.

Dựa trên tình trạng hiện tại của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và tiến trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu, việc xây dựng một QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ là rất cần thiết. Bản tin QHLĐ này được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hợp tác với Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động Mới (NIRF) của ILO xây dựng nhằm cung cấp cho độc giả một ấn phẩm thông tin định kỳ về tình hình QHLĐ trong năm 2018, đặc biệt là các nội dung liên quan đến các yêu cầu của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các định hướng mới của Việt Nam trong xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới cho nền kinh tế thị trường bằng việc sửa đổi Bộ Luật Lao động trong thời gian tới. Bản tin QHLĐ số đặc biệt cuối năm 2018 này sẽ tiếp tục mở đường cho các ấn phẩm tiếp theo liên quan đến các vấn đề QHLĐ trong thời gian tới.

Các nội dung chính:
- Quan hệ lao động Việt Nam hiện nay và khuyến nghị
- Nội dung cơ bản về lao động trong CPTPP
- Sửa đổi Bộ luật lao động 2012
- Chỉ số đánh giá quan hệ lao động tại Việt Nam
- Việt Nam sẵn sàng xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới cho nền kinh tế thị trường
- Vai trò Nhà nước hỗ trợ phát triển quan hệ lao động lành mạnh tại địa phương

Sản phẩm này được thực hiện trong khuôn khổ Dự án NIRF USDOL do Bộ Lao động Hoa Kỳ và NIRF Canada do Chính phủ Canada tài trợ. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ và Chính phủ Canada, và việc viện dẫn tên thương mại, các sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức cũng không hàm ý sự ủng hộ của Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Canada. 100% chi phí của Dự án NIRF USDOL được tài trợ bởi Quỹ Liên bang, với tổng giá trị là 3 triệu USD.