Phân tích các chuỗi giá trị ngành thủ công mỹ nghệ và chế biến thực phẩm ở Hà Nội

Nằm trong khuôn khổ các hỗ trợ trực tiếp của dự án ENHANCE tại Hà Nội, nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích chuỗi giá trị các ngành thủ công ưu tiên, tập trung vào các hộ gia đình có trẻ em tham gia các hoạt động làm việc hoặc có nguy cơ rơi vào lao động trẻ em.

Thông qua phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị, dự án ENHANCE hướng tới việc tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương và các hiệp hội để xây dựng các chính sách địa phương phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời cải thiện sinh kế và điều kiện làm việc cho người lao động, tăng cường kỹ năng của họ thông qua hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng mô hình doanh nghiệp chuẩn hóa không có lao động trẻ em.