Báo cáo đánh giá truyền thông đại chúng về lao động trẻ em

Trong khuôn khổ hợp phần nâng cao nhận thức, Dự án ENHANCE đang có kế hoạch thực hiện chiến dịch nâng cao nhận thức truyền thông đại chúng cả ở cấp quốc gia và trong ba khu vực dự án - Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và An Giang. Đánh giá truyền thông này xem xét vấn đề lao động trẻ em được truyền tải như thế nào qua các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam, và đưa ra các khuyến nghị về cách thức nâng cao nhận thức của cộng đồng, thu hút sự chú ý của công chúng về vấn đề lao động trẻ em. Mục đích chung là xác định các đặc điểm và mục tiêu cho chiến dịch nâng cao nhận thức thông qua phương tiện truyền thông đại chúng.