Tìm hiểu về lao động trẻ em Tài liệu đào tạo, tập huấn 4 Các hoạt động và tài liệu tham khảo

Tìm hiểu về lao động trẻ em Các hoạt động và tài liệu tham khảo Đây là quyển cuối cùng của bộ tài liệu tập huấn. Quyển này cung cấp hệ thống tài liệu tham khảo và các hoạt động được thiết kế tương ứng với các bài học trong hai Quyển 2 và 3 để sử dụng khi thực hiện các bài học đó.