Tìm hiểu về lao động trẻ em Tài liệu đào tạo, tập huấn 3 Hành động để ngăn ngừa & xóa bỏ lao động trẻ em

Tìm hiểu về lao động trẻ em Hành động để ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em Đây là quyển thứ ba trong số bốn quyển của bộ tài liệu tập huấn về lao động trẻ em. Quyển này nhằm cung cấp những kiến thức và thông tin về việc xây dựng và thực hiện những hoạt động ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em