Tìm hiểu về lao động trẻ em Tài liệu đào tạo, tập huấn 1 Hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu

Tìm hiểu về lao động trẻ em Hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu Đây là quyển thứ nhất của bộ tài liệu tập huấn về ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em do Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Hà Nội tổ chức biên soạn (gồm có bốn quyển). Quyển này này cung cấp những thông tin hướng dẫn việc sử dụng bộ tài liệu một cách hiệu quả.