Chương trình của ILO tại Việt Nam

Khung khổ Quan hệ Lao động Mới

Chương trình "Khung khổ Quan hệ Lao động Mới" của ILO hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền tảng về pháp luật và thiết chế hiệu quả cho khung khổ quan hệ lao động mới ở Việt Nam dựa trên Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động của ILO, với điểm nhấn đặc biệt vào Công ước 87 (Tự do Liên kết và Bảo vệ Quyền tổ chức)Công ước 98 (Quyền tổ chức và thương lượng tập thể).